image

Polycom VSX 8000 People+Content+ MP: IP (7200-22750-001)


Mới Giá 352.000.000 đ

Shop

1
Hình ảnh
Nhà cung cấp
Giá bán
  
VSX 8800 Presenter MP: Incl VSX 8000, PowerCam Plus, 2 microphone arrays, ImageShare II, People+Content IP, 6-way MPPlus, English remote. Order network modules separately COUNTRY CODE 54, NTSC
352.000.000  đ
Liên hệ
 
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt