image

Polycom VSX8000 People+Content+ MP:IP (7200-22770-001)


Mới Giá 337.889.984 đ

Shop

1
Hình ảnh
Nhà cung cấp
Giá bán
  
VSX 8800 Presenter MP VTX: Incl VSX 8000, PowerCam Plus, SoundStation VTX 1000, 2 ext mics, ImageShare II, People+Content IP, 6-way MPPlus, English remote. Order network modules separately COUNTRY CODE 54, NTSC
337.889.984  đ
Liên hệ
 
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt